App een coach App een coach

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere offerte of overeenkomst gesloten tussen De Participatie Academie en een klant. Verder aan te halen als DPA.
 2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen DPA en een klant.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen DPA en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden en/of hosten van een website.
 4. Klant: de afnemer van diensten van DPA. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
 5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
 6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
  overeenkomsten die tussen DPA en een klant bestaan.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door DPA. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door DPA uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen DPA en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van DPA zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
 2. De website van DPA geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een
  overeenkomst.
 3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat DPA een schriftelijke
  aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat DPA een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4: Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
 2. Facturatie vindt in beginsel direct na oplevering plaats, tenzij anders overeengekomen.
 3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen niet zijnde werkdagen aan DPA.
 6. De factuur wordt enkel digitaal verstrekt.
 7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan DPA te verstrekken.
 8. Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan DPA, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant. Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van E40,- te vermeerderen met BTW.
 9. DPA is bovendien gerechtigd zonder nadere kennisgeving de website op non-actief te zetten als de betaling langer dan 20 dagen uitblijft.

Artikel 5: Butler Service

 1. Voor het onderhouden van de website biedt DPA butler service aan.
 2. Dit onderhoud is onderhevig van verandering maar zorgt er in ieder geval voor dat de website up to date is, problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates gratis verholpen worden en onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staat worden verholpen.
 3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van DPA zelf. DPA kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming
  hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij DPA dienen aan te geven. Indien de klant wenst dat DPA naar de klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de klant
  besproken worden.
 4. Het updaten van een website thema valt niet onder het onderhoud. Tenzij kleine aanpassingen waarbij de spelregel 10 tot 15 minuten werk is.
 5. Indien een klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.

Artikel 6: Verplichtingen klant

 1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
 2. De klant dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat DPA te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van loggegevens aan DPA gecommuniceerd dient te worden.
 3. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

Artikel 7: Verplichtingen DPA/Uitvoering overeenkomst

 1. DPA en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en DPA zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
 2. De klant is gehouden om alle door DPA verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan DPA na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan DPA haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal DPA een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten + 30 % van het offertebedrag tot maximaal 100% van het offertebedrag. In geval van ontbinding is DPA volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
 3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat DPA ervoor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudscontract is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Elke dag wordt een back-up gemaakt van de database en de websitebestanden. Dit betekent dat de dan geldende instellingen worden opgeslagen. Als gevolg hiervan kan DPA maximaal een 14 dagen oude back-up voor de klant terugzetten. Indien de klant behoefte heeft aan oudere back-ups dan zal de klant deze zelf dienen te maken dan wel dit in overleg door DPA te laten doen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken zal dit vallen onder het onderhoudscontract of onder meerwerk.
 5. Indien er andere vormen van werkzaamheden worden verricht (zoals het ontwerpen en opmaken van een poster, logo of SEO/SEA) dan is dit schrijf-, zet- en drukfouten voorbehouden. DPA werkt zo nauwkeurig en foutloos mogelijk.
 6. Zodra de in lid 5 genoemde producten/diensten zijn opgeleverd zijn de navolgende kosten vloeiend uit schrijf-, zet- en drukfouten voor de klant

Artikel 8: Wijzigingen en meerwerk

 1. DPA brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal DPA deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan DPA in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
 2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal DPA dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

Artikel 9: Duur en beëindiging

 1. Het afnemen van een website bij DPA betekent in beginsel dat de klant ook zijn hosting bij DPA onderbrengt, tenzij anders is overeengekomen. De hostingtermijn bedraagt minimaal een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De hostingkosten worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
 2. Indien de klant vooraf of gedurende de looptijd van de hosting de voorkeur heeft om zijn hosting ergens anders dan bij DPA wenst onder te brengen, dan is de klant daartoe gerechtigd na betaling van een administratieve vergoeding van € 75,-.
 3. Indien de klant aan het einde van de looptijd van de hosting naar een andere host of provider wil overstappen zal DPA hieraan alle medewerking verlenen.
 4. Een Website Butler Service wordt aangegaan voor minimaal een jaar of in indien sprake van een project voor de duur van een project. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De kosten voor dit onderhoudscontract worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.
 5. Opzegging van de website butler service dient schriftelijk en één maand voor het einde van de looptijd te gebeuren.

Artikel 10: Levering en levertijd

 1. De klant krijgt één feedbackronde om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
 2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen. Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
 3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
 4. DPA geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
 5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
 6. Indien de klant , ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan DPA ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee DPA waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet. Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
 7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant: a. een e-mail met alle relevante details.

Artikel 11: Eigendom

 1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij DPA. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.
 2. Zodra de website door de klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de layout te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.
 3. Door DPA geregistreerde domeinnamen voor klanten, zijn na betaling eigendom van de klant.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. DPA verzorgt door middel van haar website service voor het gebruik van actuele software. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan zal zij uit eigener beweging en zo spoedig mogelijk met DPA hierover contact op dienen te nemen.
 2. DPA levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. DPA heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen website butler service in. Mocht de klant nog geen contract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een contract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
 3. DPA is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
 4. DPA erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de klant indien de klant de hosting elders dan bij DPA heeft ondergebracht.
 5. DPA garandeert dat de door haar geruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt DPA geen garanties.
 6. DPA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 13: Overmacht

 1. DPA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is. Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die DPA voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
 2. In geval van onmacht aan de zijde van DPA worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van DPA langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 14: Privacy

 1. Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt. Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen.
 2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomst tussen DPA en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen DPA en de klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Identiteit

De Participatie Academie B.V.
Marconistraat 16,
3029 AK Rotterdam

088-2633485
office@departicipatieacademie.nl

Lucasschool Rotterdam